Huishoudelijk reglement

1. Organisatie

Babytheek Leuven is een project van vzw Huis van het Kind Leuven.

 

2. Toegankelijkheid

Babytheek Leuven is toegankelijk voor alle inwoners van Leuven, Wijgmaal, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele.

 

3.  Lidmaatschap

3.1. Inschrijving

Om materialen te ontlenen, moet men als lid ingeschreven zijn, lidgeld betaald hebben en het huishoudelijk reglement goedgekeurd hebben.

Iedereen kan zich inschrijven via www.babytheekleuven.be. De identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) die bij de inschrijving meegedeeld worden, komen in een lenersbestand terecht dat door het Huis van het Kind Leuven wordt bijgehouden en enkel voor de babytheek wordt gebruikt.

Babytheek Leuven mag leden weigeren.

 

3.2. Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 50 euro  per jaar. De betaling gebeurt via overschrijving (op rekeningnummer BE36 7360 0231 0381, met vermelding ‘Lidgeld Babytheek Leuven naam + voornaam lid’) of via Payconiq (met vermelding ‘Lidgeld Babytheek Leuven naam + voornaam lid’) . Het lidmaatschap gaat in binnen de 5 werkdagen nadat het lidgeld ontvangen werd door Babytheek Leuven.

 

Leden die recht hebben op sociaal tarief, krijgen 80% korting op de normale prijs voor lidmaatschap. Het lidgeld bedraagt dan 10 euro per jaar.

 

Leden hebben recht op het sociaal tarief als voldaan is aan één van deze voorwaarden:

 • een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 19.335,92 euro. Per extra gezinslid mag er 3.579,60 euro erbij geteld worden;
 • recht op een verhoogde tegemoetkoming;
 • minstens 3 maanden werkloos;
 • het lid ontvangt een leefloon;
 • het lid is pleegouder.

Bij de aanvraag voor het sociaal tarief dient één van volgende documenten toegevoegd te worden:

 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelastingen van het voorgaande aanslagjaar met hierbij een attest van gezinssamenstelling;
 • een bewijs van verhoogde tegemoetkoming (te verkrijgen bij de mutualiteit);
 • een werkloosheidsattest;
 • een attest van leefloon;
 • een attest van pleegzorg;
 • een klevertje van de mutualiteit;
 • een foto of kopie van de UITPAS.

Leden hebben recht op het nultarief als men materiële ondersteuning krijgt via één van de Kirikou-partners.

 

4. Huishoudelijk reglement

Babytheek Leuven kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen. Leden worden van wijzigingen via mail op de hoogte gebracht. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement geven geen recht op terugbetaling van het lidgeld.

 

5. Raadplegen van collectie

De collectie kan online geraadpleegd worden via www.babytheekleuven.be.

 

6. Ontlenen

Leden kunnen alle materialen gratis ontlenen. Enkel leden mogen het gereserveerde materiaal komen afhalen, tenzij voorafgaand anders afgesproken met Babytheek Leuven. Medewerkers van Babytheek Leuven kunnen te allen tijde vragen aan de ontleners om zich te identificeren.

 

6.1. Aantal en termijn

Elk lid kan maximaal 5 stuks tegelijkertijd ontlenen.  

Sommige materialen kunnen maximaal 6 maanden uitgeleend worden, andere materialen kunnen maximaal 3 weken uitgeleend worden.  De uitleentermijn is zichtbaar in de catalogus.

Babytheek Leuven behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van babymateriaal te weigeren omwille van grondige redenen.

 

6.2 Reserveren

Materiaal kan maximum 3 maanden op voorhand gereserveerd worden. De ontlener  duidt bij de reservatie aan wanneer het materiaal nodig is.

 

Indien materiaal niet beschikbaar is/ontleend is, kan het lid zijn contactgegevens doorgeven op de website. Als het materiaal opnieuw beschikbaar is, wordt het lid hiervan verwittigd. Op dat moment kan het materiaal gereserveerd worden.

 

6.3 Ophalen

Babytheek Leuven kijkt al het materiaal voor ontlening na. Per artikel wordt  de staat van het materiaal bijgehouden. Door het materiaal te ontlenen, wordt akkoord gegeven om het materiaal te ontlenen in de staat waarin het zich bevindt.

Het lid ontvangt een e-mail als het gereserveerde materiaal klaar staat. Het materiaal kan opgehaald worden tijdens de openingsmomenten van Babytheek Leuven, in het OCMW, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven.

De reservatie vervalt indien het materiaal niet opgehaald wordt binnen de 14 dagen volgend op de startdatum van de reservatie.

 

6.4 Materiaal en verantwoordelijkheid

De leden gebruiken het materiaal als een goede huisvader.

Het materiaal mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.

Babytheek Leuven is niet verantwoordelijk voor productie-, materiaal-, of kwaliteitsdefecten van het materiaal.

De medewerkers van Babytheek Leuven kunnen uitleg geven over het materiaal. Van zodra het materiaal uitgeleend wordt, verklaart het lid dat hij in staat is om het materiaal op een juiste en veilige manier kan gebruiken.

Babytheek Leuven is nooit verantwoordelijk voor schade of lichamelijke verwondingen veroorzaakt door het materiaal.

Bij elk teken van onveiligheid of breuk van het uitgeleende materiaal, stopt het lid onmiddellijk het materiaal te gebruiken. Het lid meldt dit aan Babytheek Leuven en brengt het materiaal zo spoedig mogelijk terug.

 

6.5 Terugbrengen of verlengen

Op het moment van ontlening ontvangt het lid per e-mail een overzicht met vermelding van de ontleende materialen en de inleverdatum per ontleend stuk.

Tien dagen op voorhand wordt een herinneringsmail gestuurd met de terug te brengen stukken. Het materiaal kan voor de terugbrengtermijn maximaal eenmaal verlengd worden en dit voor maximaal zes maanden of maximaal 3 weken. Dit kan door een aanvraag via e-mail of via het online contactformulier op de website.

Het materiaal dient teruggebracht te worden tegen de vervaldatum, tijdens de openingsuren van Babytheek Leuven.

Babytheek Leuven kijkt het teruggebrachte materiaal na.  Het materiaal dient in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin het werd ontleend, behoudens normale slijtage. Het lid dient het materiaal zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. Alle textiel en stoffen onderdelen dient gewassen teruggebracht te worden. Indien hieraan niet voldaan wordt, rekent Babytheek Leuven 3 euro per stuk aan dat niet gereinigd werd.

 

6.6 Te laat terugbrengen

Indien materiaal te laat terug gebracht wordt, wordt een boete opgelegd van 10 euro per week, per ontleend stuk. Babytheek Leuven behoudt zich het recht voor om boetes kwijt te schelden of aan te passen ingeval van uitzonderlijke omstandigheden.

Slechts na het betalen van de boete, kan het lid opnieuw materiaal ontlenen.

Babytheek Leuven behoudt zich het recht voor om de nodige stappen te zetten om niet teruggebracht materiaal of onbetaalde boetes op te eisen en de kosten hiervan te verhalen op het lid.

Babytheek Leuven stuurt een eerste herinnering per e-mail één week na het verstrijken van de uitleendatum met het boetebedrag en de nieuwe inleverdatum. Een tweede herinnering gebeurt per e-mail en per telefoon, met het aangepaste boetebedrag en de nieuwe inleverdatum. Vervolgens wordt een aangetekende aanmaning verstuurd die van rechtswege een schadevergoeding oplegt die conventioneel en onverminderd is vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 euro. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij een eventuele betwisting.

Boetes kunnen betaald worden via payconiq of via overschrijving op rekeningnummer BE36 7360 0231 0381 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van ‘boete babytheek naam lid’.

De boetes zijn verschuldigd zodra de uitleentermijn verstreken is: het aanrekenen ervan staat dus los van het al dan niet ontvangen hebben van een aanmaning.

 

6.7 Beschadiging, verlies, diefstal

Het lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade.  Indien het materiaal beschadigd teruggebracht wordt, dient het lid het volledige bedrag van de herstelling of vervanging te betalen. Babytheek Leuven neemt hierover een beslissing binnen de 30 dagen nadat het beschadigd materiaal teruggebracht werd.

Indien het materiaal kwijtraakt of niet teruggebracht wordt, betaalt het lid een vergoeding ter waarde van de vervangprijs. De vervangprijs van het materiaal staat in de catalogus (op de website).

 

7. Contactgegevens

Huis van het Kind Leuven vzw

Savoyestraat 4

3000 Leuven

016 27 24 90

babytheek@huisvanhetkindleuven.be

www.babytheekleuven.be

Filters
Sort
display