Zoek

Huishoudelijk reglement

Trouvez-vous ici la version Française

Read here the English version

 

Versie Nederlands

1. Organisatie

Babytheek Leuven is een project van vzw Huis van het Kind Leuven.

 

2. Toegankelijkheid

Babytheek Leuven is toegankelijk voor alle inwoners van Leuven, Wijgmaal, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele.

 

3.  Lidmaatschap

3.1. Inschrijving

Om materialen te ontlenen, moet men als lid ingeschreven zijn, lidgeld betaald hebben en het huishoudelijk reglement goedgekeurd hebben.

Iedereen kan zich inschrijven via www.babytheekleuven.be. De identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) die bij de inschrijving meegedeeld worden, komen in een lenersbestand terecht dat door het Huis van het Kind Leuven wordt bijgehouden en enkel voor de babytheek wordt gebruikt.

Babytheek Leuven mag leden weigeren.

 

3.2. Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 50 euro  per jaar. De betaling gebeurt via overschrijving (op rekeningnummer BE36 7360 0231 0381, met vermelding ‘Lidgeld Babytheek Leuven naam + voornaam lid’) of via Payconiq (met vermelding ‘Lidgeld Babytheek Leuven naam + voornaam lid’) . Het lidmaatschap gaat in binnen de 5 werkdagen nadat het lidgeld ontvangen werd door Babytheek Leuven.

 

Leden die recht hebben op sociaal tarief, krijgen 80% korting op de normale prijs voor lidmaatschap. Het lidgeld bedraagt dan 10 euro per jaar.

 

Leden hebben recht op het sociaal tarief als voldaan is aan één van deze voorwaarden:

 • een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 19.335,92 euro. Per extra gezinslid mag er 3.579,60 euro erbij geteld worden;
 • recht op een verhoogde tegemoetkoming;
 • minstens 3 maanden werkloos;
 • het lid ontvangt een leefloon;
 • het lid is pleegouder.

Bij de aanvraag voor het sociaal tarief dient één van volgende documenten toegevoegd te worden:

 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelastingen van het voorgaande aanslagjaar met hierbij een attest van gezinssamenstelling;
 • een bewijs van verhoogde tegemoetkoming (te verkrijgen bij de mutualiteit);
 • een werkloosheidsattest;
 • een attest van leefloon;
 • een attest van pleegzorg;
 • een klevertje van de mutualiteit;
 • een foto of kopie van de UITPAS.

Leden hebben recht op het nultarief als men materiële ondersteuning krijgt via één van de Kirikou-partners.

 

4. Huishoudelijk reglement

Babytheek Leuven kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen. Leden worden van wijzigingen via mail op de hoogte gebracht. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement geven geen recht op terugbetaling van het lidgeld.

 

5. Raadplegen van collectie

De collectie kan online geraadpleegd worden via www.babytheekleuven.be.

 

6. Ontlenen

Leden kunnen alle materialen gratis ontlenen. Enkel leden mogen het gereserveerde materiaal komen afhalen, tenzij voorafgaand anders afgesproken met Babytheek Leuven. Medewerkers van Babytheek Leuven kunnen te allen tijde vragen aan de ontleners om zich te identificeren.

 

6.1. Aantal en termijn

Elk lid kan maximaal 5 stuks tegelijkertijd ontlenen.  

Sommige materialen kunnen maximaal 6 maanden uitgeleend worden, andere materialen kunnen maximaal 3 weken uitgeleend worden.  De uitleentermijn is zichtbaar in de catalogus.

Babytheek Leuven behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van babymateriaal te weigeren omwille van grondige redenen.

 

6.2 Reserveren

Materiaal kan maximum 3 maanden op voorhand gereserveerd worden. De ontlener  duidt bij de reservatie aan wanneer het materiaal nodig is.

 

Indien materiaal niet beschikbaar is/ontleend is, kan het lid zijn contactgegevens doorgeven op de website. Als het materiaal opnieuw beschikbaar is, wordt het lid hiervan verwittigd. Op dat moment kan het materiaal gereserveerd worden.

 

6.3 Ophalen

Babytheek Leuven kijkt al het materiaal voor ontlening na. Per artikel wordt  de staat van het materiaal bijgehouden. Door het materiaal te ontlenen, wordt akkoord gegeven om het materiaal te ontlenen in de staat waarin het zich bevindt.

Het lid ontvangt een e-mail als het gereserveerde materiaal klaar staat. Het materiaal kan opgehaald worden tijdens de openingsmomenten van Babytheek Leuven, in het OCMW, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven.

De reservatie vervalt indien het materiaal niet opgehaald wordt binnen de 14 dagen volgend op de startdatum van de reservatie.

 

6.4 Materiaal en verantwoordelijkheid

De leden gebruiken het materiaal als een goede huisvader.

Het materiaal mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.

Babytheek Leuven is niet verantwoordelijk voor productie-, materiaal-, of kwaliteitsdefecten van het materiaal.

De medewerkers van Babytheek Leuven kunnen uitleg geven over het materiaal. Van zodra het materiaal uitgeleend wordt, verklaart het lid dat hij in staat is om het materiaal op een juiste en veilige manier kan gebruiken.

Babytheek Leuven is nooit verantwoordelijk voor schade of lichamelijke verwondingen veroorzaakt door het materiaal.

Bij elk teken van onveiligheid of breuk van het uitgeleende materiaal, stopt het lid onmiddellijk het materiaal te gebruiken. Het lid meldt dit aan Babytheek Leuven en brengt het materiaal zo spoedig mogelijk terug.

 

6.5 Terugbrengen of verlengen

Op het moment van ontlening ontvangt het lid per e-mail een overzicht met vermelding van de ontleende materialen en de inleverdatum per ontleend stuk.

Tien dagen op voorhand wordt een herinneringsmail gestuurd met de terug te brengen stukken. Het materiaal kan voor de terugbrengtermijn maximaal eenmaal verlengd worden en dit voor maximaal zes maanden of maximaal 3 weken. Dit kan door een aanvraag via e-mail of via het online contactformulier op de website.

Het materiaal dient teruggebracht te worden tegen de vervaldatum, tijdens de openingsuren van Babytheek Leuven.

Babytheek Leuven kijkt het teruggebrachte materiaal na.  Het materiaal dient in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin het werd ontleend, behoudens normale slijtage. Het lid dient het materiaal zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. Alle textiel en stoffen onderdelen dient gewassen teruggebracht te worden. Indien hieraan niet voldaan wordt, rekent Babytheek Leuven 3 euro per stuk aan dat niet gereinigd werd.

 

6.6 Te laat terugbrengen

Indien materiaal te laat terug gebracht wordt, wordt een boete opgelegd van 10 euro per week, per ontleend stuk. Babytheek Leuven behoudt zich het recht voor om boetes kwijt te schelden of aan te passen ingeval van uitzonderlijke omstandigheden.

Slechts na het betalen van de boete, kan het lid opnieuw materiaal ontlenen.

Babytheek Leuven behoudt zich het recht voor om de nodige stappen te zetten om niet teruggebracht materiaal of onbetaalde boetes op te eisen en de kosten hiervan te verhalen op het lid.

Babytheek Leuven stuurt een eerste herinnering per e-mail één week na het verstrijken van de uitleendatum met het boetebedrag en de nieuwe inleverdatum. Een tweede herinnering gebeurt per e-mail en per telefoon, met het aangepaste boetebedrag en de nieuwe inleverdatum. Vervolgens wordt een aangetekende aanmaning verstuurd die van rechtswege een schadevergoeding oplegt die conventioneel en onverminderd is vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 euro. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij een eventuele betwisting.

Boetes kunnen betaald worden via payconiq of via overschrijving op rekeningnummer BE36 7360 0231 0381 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van ‘boete babytheek naam lid’.

De boetes zijn verschuldigd zodra de uitleentermijn verstreken is: het aanrekenen ervan staat dus los van het al dan niet ontvangen hebben van een aanmaning.

 

6.7 Beschadiging, verlies, diefstal

Het lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade.  Indien het materiaal beschadigd teruggebracht wordt, dient het lid het volledige bedrag van de herstelling of vervanging te betalen. Babytheek Leuven neemt hierover een beslissing binnen de 30 dagen nadat het beschadigd materiaal teruggebracht werd.

Indien het materiaal kwijtraakt of niet teruggebracht wordt, betaalt het lid een vergoeding ter waarde van de vervangprijs. De vervangprijs van het materiaal staat in de catalogus (op de website).

 

7. Contactgegevens

Huis van het Kind Leuven vzw

Savoyestraat 4

3000 Leuven

016 27 24 90

babytheek@huisvanhetkindleuven.be

www.babytheekleuven.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement d'ordre intérieur de Babytheek Leuven

(traduction du texte néerlandais)

1. Organisation

Babytheek Leuven est un projet de l'asbl Huis van het Kind Leuven.

2. Accessibilité

Babytheek Leuven est acccessible pour tous les habitants de Leuven, Wijgmaal, Heverlee, Kessel-Lo et Wilsele.

3. Adhésion

3.1.Inscription

Pour emprunter des matériaux il faut être membre, avoir payé sa cotisation et avoir accepté le règlement d'odre intérieur.

Chaque personne peut s'inscrire via le site www.babytheekleuven.be. Les données d'identité (nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail) requises pour l'inscription seront gardeés dans un dossier gardé par le Huis van het Kind Leuven et ne sont utilisées que pour le babytheek.

Babytheek Leuven a le droit de refuser des membres.

 

3.2.Cotisation

La cotisation est de 50 euro par an. Le paiement se fait par virement (sur BE36 7360 0231 0381 avec communication 'Lidgeld Babytheek Leuven nom + prénom membre') ou par Payconiq (avec communication 'Lidgeld Babytheek Leuven nom + prénom membre'). L'affiliation débute dans les cinq jours après réception de la cotisation par Babytheek Leuven.

Les membres qui ont droit à une tarification sociale, reçoivent une remise de 80% sur prix normal. La cotisation est alors de 10 euro par an.

Les membres ont droit à une tarification sociale dans l'une des conditions suivantes :

– un revenu imposable de moins que 19.335,92 euros. Par membre de famille en plus on peut y rajouter 3.579,60 euros ;

– droit à une intervention majorée ;

– être sans emploi pendant au moins 3 mois ;

– le membre reçoit un revenu d'intégration ;

– le membre est famille d'acceuil.

Pour faire la demande d'une tarification sociale, un de documents suivants doit être ajouté :

– une copie de l'avertissement – extrait de rôle de l'année précédente et une attestation de composition de ménage ;

– une preuve d'intervention majorée (à demander auprès de la mutuelle) ;

– une attestation de chômage ;

– une attestation de revenu d'intégration ;

– une vignette de la mutuelle ;

– une photo ou copie du UITPAS.

Les membres qui reçoivent du soutien matériel d'un des partenaires Kirikou, ont droit au tarif zéro.

4. Règlement d'ordre intérieur

Babytheek Leuven détient le droit de changer le règlement d'ordre intérieur à tout moment. Les membres seront informés de ces changements par mail. Des changements au règlement d'ordre intérieur ne donnent pas droit à un remboursement de la cotisation.

5. Consulter la collection

La collection peut être consultée en ligne via www.babytheekleuven.be.

6. Emprunter

Les membres peuvent emprunter tous les matériaux gratuitement. Ce ne sont que les membres qui peuvent venir chercher le matériel reservé, sauf accord préalable de Babytheek Leuven. Le personnel de Babytheek Leuven a le droit de demander une pièce d'identité à chaque personne venant emrpunter du matériel.

6.1.Nombre et délai

Chaque membre peut emprunter maximum 5 pièces en même temps.

Certains matériaux peuvent être empruntés pendant maximum 6 mois, d'autres maximum 3 mois. La période de prêt est visible dans le catalogue.

Babytheek Leuven détient le droit de refuser un prêt pour des raisons approfondies.

6.2.Réservation

La matériel peut être réservé au plus tôt 3 mois à l'avance. L'emprunteur doit indiquer au moment de la réservation quand il a besoin du matériel.

Si le matériel n'est pas disponible/est prêté, le membre peut laisser ses coordonnées sur le site. Quand le matériel est de nouveau disponible, le membre en est informé et peut alors le réserver.

6.3.Enlèvement

Babytheek Leuven vérifie tout le matériel avant chaque prêt. Un état des lieux est gardé pour chaque article. En empruntant le matériel, on donne son accord d'emprunter le matériel dans son état.

Le membre reçoit un mail quand le matériel réservé est prêt. Le matériel peut être récupéré pendant les heures d'ouverture du Babytheek Leuven, au CPAS, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven. La réservation est annulée quand le matériel n'a pas été enlevé dans les 15 jours après la date de la réservation.

6.4.Matériel et responsabilité

Les membres utilisent le matériel en bon père de famille.

Le matériel ne peut être utilisé qu'à usage personnel et non pas à usage commercial, location ou professionnel.

Babytheek Leuven n'est pas responsable des défauts de production, matériels ou qualitatifs du matériel.

Les collaborateurs du Babytheek Leuven peuvent donner des explications par rapport au matériaux. Dès que le membre emprunte le matériel, il déclare savoir l'utiliser de manière correcte et en sécurité.

Babytheek Leuven n'est jamais responsable en cas de dégats ou de blessures corporelles causés par le matériel.

À chaque signe de mauvaise utilisation ou casse du matériel emprunté, le membre sera obligé d'immédiatement arrêter son utilisation. Le membre informe Babytheek Leuven et ramène le matériel dès que possible.

6.5.Retour ou prolongation

Au moment du début du prêt le membre reçoit un mail avec un aperçu de tous les matériaux empruntés et la date de retour de chaque article.

Dix jours avant la date de retour le membre reçoit un rappel par mail de tous les articles à rendre. La période du prêt peut être prolongée une fois et ceci pour maximum 6 mois ou maximum 3 semaines. Ceci peut se faire via une demande par mail ou via le formulaire de contact sur le site.

Le matériel doit être retourné avant la date d'écheance pendant les heures d'ouverture du Babytheek Leuven.

Babytheek Leuven contrôle tout matériel rendu. Le matériel doit être rendu dans l'état exact du début du prêt, moyennant usure normale. Le membre doit nettoyer la matériel soigneusement avant de le rendre. Tout textile et parties en tissu doivent être lavés avant de les rendre. Quand ces conditions ne sont pas remplies, Babytheek Leuven demande 3 euros par article qui n'est pas nettoyé.

6.6.Retard

Quand le matériel est rendu en retard, il y aura une amende de 10 euros par article et par semaine.

Ce n'est qu'après paiement de cette amende que le membre pourra de nouveau emprunter du matériel.

Babytheek Leuven se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires pour le matériel non rendu ou de réclamer des frais au membre pour des amendes impayées.

Babytheek Leuven envoie un premier rappel par e-mail une semaine après le dépassement de la date limite avec le montant de l'amende et la nouvelle date de retour. Un deuxième rappel se fait par e-mail et par téléphone, avec le montant de l'amende modifiée et une nouvelle date de retour. Ensuite un recommandé est envoyé par la justice réclamant des dommages et intérêts de 15% du montant de la dette avec un minimum de 25 euros. Seuls les tribunaux de Leuven sont compétents en cas de litige.

Les amendes peuvent être payées via Payconiq ou via virement sur le compte BE36 7360 0231 0381 (BIC : KREDBEBB) avec comme communication « amende babytheek nom du membre ».

Les amendes sont exigibles directement après la fin de la période de prêt : cela ne tient pas compte du fait qu'un rappel ait déjà été envoyé ou non.

6.7.Casse, perte, vol

Le membre est responsable en cas d'éventuelle perte, vol ou casse. En cas de matériel endommagé lors du retour, le membre devra payer le montant total du remplacement ou de la réparation. Babytheek Leuven prend une décision endéans les 30 jours si un matériel est rendu endommagé.

Si le matériel est perdu ou non rendu, le membre paye une compensation de la valeur du prix du remplacement. Le prix de remplacement de matériel se trouve dans le catalogue (sur le site web).

7. Coordonnées

Huis van het Kind Leuven vzw

Savoyestraat 4

3000 Leuven

016 27 24 90

0498 94 58 33

babytheek@huisvanhetkindleuven.be

www.babytheekleuven.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babytheek Leuven internal rules

(this is a translation of the text in Dutch)

 

1. Organization

Babytheek Leuven is a project of vzw Huis van het Kind Leuven.

2. Accessibility

Babytheek Leuven is open to all residents of Leuven, Wijgmaal, Heverlee, Kessel-Lo and Wilsele.

3. Membership

3.1 Enrollment

To borrow materials, one must be registered as a member, have paid membership fees, and have approved the By-Laws.

Anyone can register at www.babytheekleuven.be. The personal data (name, address, telephone number and e-mail address) provided at registration will be entered into a borrowers' file held by the Leuven Children's Centre and used only for the baby library.

Babytheek Leuven may refuse members.

3.2 Membership fee

The membership fee is 50 euro per year. Payment is made via bank transfer (to account number BE36 7360 0231 0381, stating 'Membership fee Babytheek Leuven name + first name member') or via Payconiq (stating 'Membership fee Babytheek Leuven name + first name member') .

Membership commences within 5 working days of the membership fee being received by Babytheek Leuven.

Members entitled to social rate receive an 80% discount on the normal price for membership. The membership fee is then 10 euros per year.

Members are entitled to the social rate if one of these conditions is met:

a joint taxable income lower than 19,335.92 euros. Per additional family member 3,579.60 euros may be added;

entitlement to an increased allowance;

unemployed for at least 3 months;

the member receives an integration income;

the member is a foster parent.

The application for the social rate must be accompanied by one of the following documents:

a copy of the assessment notice for the personal income tax for the previous assessment year together with an attestation of the family composition;

a certificate of increased allowance (to be obtained from the health insurance fund);

an unemployment certificate;

an Integration Income Certificate;

a foster care certificate;

a sticker from the health insurance fund;

a photo or copy of the UITPAS.

Members are entitled to the zero rate if one receives material support through one of the Kirikou partners.

If you have any questions, feel free to contact the reception of Huis van het Kind Leuven via phone at 016 27 24 90, babytheek@huisvanhetkindleuven.be or stop by the Savoyestraat 4 during our opening hours. You’ll find these on www.huisvanhetkindleuven.be

4. Internal regulations

Babytheek Leuven may amend the internal regulations at any time. Members will be informed of changes via e-mail. Changes in the internal regulations do not entitle the member to a refund of his/her membership fees.

5. Consultation of collection

The collection can be consulted online at www.babytheekleuven.be.

6. Borrowing

Members can borrow all materials free of charge. Only members may come and collect the reserved materials, unless otherwise agreed upon with Babytheek Leuven in advance. Staff members of Babytheek Leuven can ask borrowers to identify themselves at any time.

6.1. Number and term

Each member can borrow up to 5 pieces at a time.

Some materials can be borrowed for up to 6 months, other materials can be borrowed for up to 3 weeks. The loan period is visible in the catalog.

Babytheek Leuven reserves the right to refuse to lend out any baby material at any time for sound reasons.

6.2 Reservation

Equipment can be reserved up to 3 months in advance. The borrower must indicate when the equipment is needed.

If the equipment is not available, the member can give his contact information on the website. If the equipment is available again, the member will be notified. At that time, the material can be reserved.

6.3 Collection

Babytheek Leuven checks all material for borrowing. The condition of the material is tracked per item. By borrowing the material, agreement is given to borrow the material in the condition it is in.

The member will receive an email when the reserved material is ready. The material can be collected during the opening hours of Babytheek Leuven, at the OCMW, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven.

The reservation expires if the material is not collected within 14 days after the start date of the reservation.

6.4 Material and responsibility

Members shall use the material as a good family man.

The material may only be used for personal use, and not for trade practices, rental, commercial or professional activities.

Babytheek Leuven is not responsible for production, material or quality defects of the material.

The staff of Babytheek Leuven can provide explanations about the material. As soon as the material is loaned, the member declares that he or she is capable of using the material in a proper and safe manner.

Babytheek Leuven can never be held responsible for any damage or physical injury caused by the equipment.

At any sign of unsafety or breakage of the loaned material, the member immediately stops using the material. The member reports this to Babytheek Leuven and returns the material as soon as possible.

6.5 Returning or renewing

At the time of borrowing, the member will receive an email listing the borrowed materials and the return date for each borrowed piece.

Ten days in advance, a reminder email will be sent with the pieces to be returned. The material can be extended a maximum of once before the return period and for a maximum of six months or a maximum of 3 weeks. This can be done by a request via e-mail or via the online contact form on the website.

The material must be returned by the expiration date during the opening hours of Babytheek Leuven.

Babytheek Leuven will check the returned material. The material needs to be returned in the same condition as it was borrowed, except for normal wear and tear. The member should carefully clean the material before returning it. All textiles and fabric parts should be returned washed. If this is not complied with, Babytheek Leuven will charge 3 euro per item that has not been cleaned.

6.6 Late return

If equipment is returned too late, a fine of 10 euro per week, per piece borrowed, will be imposed. Babytheek Leuven reserves the right to waive or adjust fines in the event of exceptional circumstances.

Only after paying the fine, the member can again borrow material.

Babytheek Leuven reserves the right to take the necessary steps to claim unreturned material or unpaid fines and to recover the costs from the member.

Babytheek Leuven sends a first reminder by email one week after the loan date has passed with the fine amount and the new return date. A second reminder is sent by e-mail and by phone, with the adjusted fine amount and the new return date. Subsequently, a registered reminder is sent which imposes, ipso jure, a compensation set at 15% of the amount owed with a minimum of 25 euros. Only the courts of Leuven have jurisdiction in the event of a dispute.

Fines can be paid via payconiq or by bank transfer to account number BE36 7360 0231 0381 (BIC: KREDBEBB) stating 'fine babytheek name member'.

Fines are due as soon as the loan period has expired: charging them is therefore independent of whether or not a reminder has been received.

6.7 Damage, loss, theft

The member is responsible for any loss, theft or damage. If the material is returned damaged, the member must pay the full amount of the repair or replacement. Babytheek Leuven will make a decision within 30 days after the damaged material has been returned.

If the material is lost or not returned, the member has to pay a compensation equal to the replacement price. The replacement price of the material can be found in the catalog (on the website).

7. Contact

Huis van het Kind Leuven vzw

Savoyestraat 4

3000 Leuven

016 27 24 90

0498 94 58 33

babytheek@huisvanhetkindleuven.be

www.babytheekleuven.be

 

 

Filters
Sort
display